Lyckad resa till Rom

Esbo hembygdsförening gjorde en resa till Rom den 2-6 oktober 2016 med 35 deltagare.

Här ser vi resenärerna vid Finlands Rominstitut i Villa Lante. Foto: Kurt Wikström.

 

Mera om Romresan här!

Logon är ritad av
Stina Berger-Eirola

   

Esbo hembygdsförening rf

Föreningen grundades år 1916 och är den äldsta hembygdsföreningen i Esbo. Dess uppgift är att värna om bygdens historia och gamla miljöer och i en alltmer urbaniserad omgivning. Inför föreningens 100-årsjubileum år 2016 utgavs en jubileumsbok Esbo – hembygd i förvandling, skriven av fil. dr Aapo Roselius. Föreningen har 360 medlemmar.

Lagstad hembygdsgård

Föreningen har i samarbete med Esbo stad renoverat den äldsta kommunala skolbyggnaden i Esbo. Här fungerar nu Lagstad hembygdsgård vid Esbo å i en naturskön miljö intill Esbo domkyrka. Utrymmen kan hyras för möten, seminarier, familjefester m.m.  I andra våningen finns Lagstads skolmuseum. Här finns utställningen I folkskolan som berättar om Esbo folkskolors historia.

Föreningen verkar främst genom att

  • sköta öppethållningen och guidningen i Skolmuseet Lagstad
  • insamla gamla fotografier om miljöer, arbetsmetoder, redskap m.m.
  • ge ut böcker med anknytning till Esbo
  • ordna seminarier
  • arrangera hembygdsresor och utflykter både inom och utom landet

Föreningen deltar i arrangemangen av flera stora evenemang såsom Skärgårdsdagarna på Pentala och Kulturen vid ån.

Allmänt

Benita Åkerlunds fond
Medlemmar
Skolmuseet
Hembygdsbiblioteket
Kulturspridning
Insamling av gamla foton
Stadsstigar

 

Benita Åkerlunds fond

Esbo Arbis svenska kamratförening har vid sitt årsmöte 12.10.2011 enhälligt beslutat om upplösning av föreningen och överförande av föreningens medel till Esbo hembygdsförening. Till Kamratföreningens uppgifter har också hört att förvalta Benita Åkerlunds stipendiefond. Årsmötet beslöt även att överföra fondens kapital till Esbo hembygdsförening, som accepterat mottagandet och förbundit sig att omhänderha fonden som den härtill fungerat inkluderande förmedlingen av fondens adresser för olika uppvaktningar.

Adressen, som kostar 10 euro kan rekvireras av Esbo hembygdsförenings sekreterare Solveig Forsberg, tfn 040-843 4903 eller ordföranden Benita Åkerlund, tfn 040-5575 213. Den kan även inhandlas i Lagstad hembygdsgård tisdagar kl. 14-18..

Tillbaka till denna sidas början

Skrivelse om Stadshuset

Stadshuset är en viktig del av vår historia
Vi har med intresse följt med diskussionen i Länsiväyläs spalter om Stadshusets öde. Rivs eller repareras det? Redan för ett par år sedan framförde vår förening Esbo hembygdsförening r.f. klart sin ståndpunkt i denna fråga, det vill säga vi anser det viktigt att byggnaden grundrepareras. Varför? Det känns obegripligt att en endast drygt 30 år gammal byggnad skulle vara i så dåligt skick att det bara återstår att skuffa omkull den med en bulldozer.

Byggnaden har granskats och något mögel har inte hittats, vilket den vanliga medborgaren fått höra i olika sammanhang. Lånande stadsarkitekt Lars Hagmans ord, kan sägas att byggnadens stomme är i gott skick och att man mycket väl kan reparera huset. Byggnaden är inte ful utan bildar med fullmäktigegården en solid helhet. Byggnaderna representerar tillsammans en värdefull kulturhistoria från den tid Esbo varit stad. Om stadshuset rivs, vad händer sedan med fullmäktigegården? Man söker en ny image och med den förstör man kallt det gamla. Denna engångsprincip är fullständigt obegriplig.
Bästa fullmäktigeledamöter! Ena er i de kommande förhandlingarna om att bevara stadshuset och fullmäktigegården. Så räddar ni för kommande esbobor en kulturhistoriskt viktig helhet.

Esbo hembygdsförening rf
Benita Åkerlund, ordf.

Tillbaka till denna sidas början

Medlemmar

Föreningen har cirka 360 medlemmar. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag gärna kontakt med vår ordförande Benita Åkerlund, tel 040-5575 213 eller per e-post esbo.hembygdsforening(at)kolumbus.fi .
Medlemsavgiften är 10 euro. Medlemscirkulär utskickas 4-5 ggr per år.
Medlemmarna erhåller även tidningen Hembygden, som utges av Finlands svenska hembygdsförbund och Nyländsk hembygd, som utges av Nylands svenska hembygds- och museiförbund.

Tillbaka till denna sidas början

Skolmuseet

I Lagstad hembygdsgård finns inrymt ett skolmuseum, där utställningen I folkskolan visar skolväsendets utveckling i Esbo från 1873, då den första kommunala folkskolan öppnades i Lagstad fram till 1950-talet.
Skolmuseet år öppet tisdagar kl. 14-18. Skolklasser, daghems- jämte andra grupper kan besöka museet enligt överenskommelse per telefon 040 843 4903 även under andra tider.

 Skolmuseet har öppet tisdagar kl. 14-18. Välkomna!

Tillbaka till denna sidas början

Hembygdsbibliotek

Föreningen upprätthåller i Lagstad hembygdsgård ett litet hembygdsbibliotek, som i detta nu omfattar drygt 450 titlar, av vilka de flesta berör Esbo. Biblioteket är öppet tisdagar kl. 14-18.

Tillbaka till denna sidas början

Kulturspridning

Eftersom helsingforsregionen och speciellt Esbo har en stark inflyttning är behovet av kännedom om Esbos tidigare utveckling och historia stor. Föreningen försöker fylla detta behov via besök i skolor, organisationer m.m. Kontakta gärna Benita Åkerlund, tel 040-5575 213.

Tillbaka till denna sidas början

Insamling av gamla foton

Föreningen samlar in gamla fotografier, som visar gamla miljöer, människor i arbete, arbetsredskap, festtillfällen m.m. Fotografierna reprofotograferas och arkiveras i Esbo stadsmuseums arkiv, varefter originalen återlämnas.

Under året 2014 insamlades 307 foton och EHF:s fotodiarium omfattar nu 1768 foton i 132 fotoserier. Uppgifter om fotona finns på de utskrivna A4-kopiorna i Museet och i deras dator där de också kan studeras.

Insamlandet av gamla fotografier är mycket viktigt eftersom de berättar om Esbos historia. Om du har sådana fotografier, vänligen kontakta fotogruppens medlemmar. Se Administration/ Fotogruppen.

Tillbaka till denna sidas början

Stadsstigar

Inom Esbos fem bosättningscentra Alberga, Esbo centrum, Esboviken, Hagalund och Mattby-Olars finns Stadsstigar, d.v.s. 2 - 6 km långa stigar längs vilka m

 

an kan bekanta sig med nuvarande och svunna sevärdheter. Esbo hembygdsförening har aktivt deltagit i planeringar av stadsstigarna inom Esbo centrum och Esboviken. Under planering är stadstigarna på Köklaxområdet.
Dessa sevärdheterna är beskrivna i svensk- och finskspråkiga broschyrer, vilka fås gratis på stadens infokontor (samservicekontor). Broschyrerna kan även fås från nätet genom att klicka här:  Stadsstigar .

Tillbaka till denna sidas början